Business2People | Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Business2People

Artikel 1 - Definities

1. Business2People, gevestigd te Almelo, KvK-nummer 71744207, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3. Met een overeenkomst wordt bedoeld: de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.


Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen wanneer dit schriftelijk door partijen is overeengekomen.

3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaat verplichtingen.


Artikel 3 - Betaling

1. Facturen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.

3. Betaalt opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, of blijft hij, om welke reden dan ook, in gebreke in afgesproken aanlevering van benodigde gegevens en/of onderdelen die dienstverlener nodig heeft voor de uitvoering, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.


Artikel 4 - Aanbiedingen en offertes

1. De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 30 dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.


Artikel 5 - Prijzen

1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. De prijzen van goederen en externe software zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen.Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderend met 10% uitkomt.


Artikel 6 - Prijsindexering

1. De bij het aangaan van de overeenkomt overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspijl. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen tweemaal per jaar, op 1 januari en 1 juli, aan te passen.

2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.


Artikel 7 - Informatieverstrekking door opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.

2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

3. Opdrachtgever staat ik voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ok indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.

6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk door de dienstverlener verlangde gegeven en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan zijn eventuele bijkomende kosten en honoraria daaruit voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever.


 Artikel 8 - Intrekking opdracht

1. Het staat opdrachtgever én dienstverlener vrij om de overeengekomen opdracht op elk gewenst moment te beëindigen.

2. Wanneer de opdrachtgever of de dienstverlener de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht de verschuldigde vergoeding en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.


Artikel 9 - Uitvoering van de overeenkomst

1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg na schriftelijk akkoord én na betaling van het eventuele overeengekomen bedrag of een overeengekomen voorschot daarvan.

4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht door aan ondertekening van de offerte en bijhorende overeenkomst én aan de vooraf gestelde betalingseisen te voldoen.


Artikel 10 - Contractduur opdracht

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Zijn partijen voor de voltooing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit leidend maar nooit bindend. Indien extra looptijd nodig is voor voltooiing van de overeenkomst, dan zal dit door beide partijen tijdig naar een ander schriftelijk gecommuniceerd worden.


Artikel 11 - Wijzigingen van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomt blijft dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst waar nodig schriftelijk aan.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Een verlate levering kan in dat geval niet aan de dienstverlener worden toegerekend.

3. Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de honorarium tot gevolg heeft.


Artikel 12 - Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgelijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichtingen jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend stroomstoringen, computervirussen, weersomstandigheden, stakingen, werkonderbrekingen, wanprestaties van toeleveranciers of andere derden.

2. Indien zich een situatie zoals hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmacht enig voordeel geniet.

4. Indien een vennoot van de dienstverlenende partij komt te overlijden kan er op geen enkele manier aanspraak worden gemaakt op terugvordering van reeds voltooide betalingen, ongeacht de status van de overeengekomen dienstverlening op dat moment.


Artikel 13 - Verrekening

Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener.


Artikel 14 - Opschorting

Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Artikel 15 - Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit de overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgelijk Wetboek.


Artikel 16 - Verval van de vordering

Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgelijk Wetboek.


Artikel 17 - Garantie

Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voor Business2People enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting.


Artikel 18 - Aansprakelijkheid schade

1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade indien voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.

2. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.

3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

5. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door software, internetproviders of derden.

6. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener en zijn ondergeschikten.


Artikel 19 - Aansprakelijkheid opdrachtgever

1. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.

2. Wordt een opdracht middelijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijke persoon of hen beiden is gesteld.


Artikel 20 - Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.


Artikel 21 - Klachtplicht

1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.

2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Artikel 22 - Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op de schorten totdat het overeengekomen bedrag of een afgesproken deel daarvan alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.

3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden nog op enige andere wijze te bezwaren.

4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.

5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 23 - Intellectueel eigendom

1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, behoudt de dienstverlener alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, enz.) op alle ontwerpen, adviezen, tekeningen, geschriften, gegevensdragers of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, methodes, enz.

2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden ter beschikking worden gesteld of op andere wijze worden gebruikt dan overeengekomen.

3. Lid 1 en 2 van dit artikel zijn ook van toepassing op een ieder die onze intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, adviezen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, methodes etc. schend zonder een overeenkomst te hebben.

4. Deze intellectuele absolute rechten zijn ook van kracht op uitingen die Business2People doet via (sociale) media.

5. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan dat degene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de trekking van deze bepaling.


Artikel 24 - Geheimhouding

1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheim houdt.

2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geld niet voor informatie:

a. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving als openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

b. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;

c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken; en

d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.


Artikel 25 - Boete op overtreding geheimhoudingsplicht

1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van €5.000,- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van €250 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener, waaronder zijn recht om naar de boete schadevergoeding te vorderen.


Artikel 26 - Niet-overname personeel

Opdrachtgever neemt geen medewerkers of eigenaren van dienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Evenmin zullen zij op enigerlei wijze, direct of indirect, voor hem werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geld één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken voor een (langdurige) samenwerking. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.


Artikel 27 - Wijziging algemene voorwaarden

1. Business2People is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Belangrijke wijzigingen zal Business2People zo veel mogelijk vooraf met de klant bespreken.


Artikel 28 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Business2People kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Artikel 29 - Toeschrijving

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd door Business2People op 17 maart 2022 en reeds van toepassing, tenzij in een opdrachtovereenkomst anders is overeengekomen.